Extra Årsmöte

Med anledning av att både ordförande Albin Junhede och vice ordförande Edith Escobar sagt upp sig från sina poster, kallas härmed alla medlemmar i Stolt i Lund till extra årsmöte söndagen den 3 april kl. 15.00 på ABF lokaler på Kiliansgatan 9, i Lund.
Även två nya ledamöter skall väljas efter att John Lager och Jonas har lämnat sina poster under året.
Valberedning har påbörjat sitt arbete för att hitta poster. För er som vill söka till en av dessa poster, kontakta valberedningen via . Skicka högst en A4 där du berättar om dig själv, erfarenhet av likande uppdrag och berätta varför du anser att du skulle passa posten och varför du är intresserad av den. Din kandidatur ska du skickas senaste 27/3.

För övriga frågor angående extra årsmötet kontakta tf. ordförande Edith Escobar via

Kallelse
Extra årsmöte
Extra årsmöte söndagen den 3 april kl 15.00 på ABF, Kiliansgatan 9 i Lund.
Välkommen!
FÖREDRAGNINGSLISTA EXTRA ÅRSMÖTE

1. Extra årsmötets öppnande
2. Val av ordförande att leda extra årsmötets förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra extra årsmötets protokoll
4. Val av en justeringsman, jämte rösträknare
5. Godkännande av extra årsmötets stadgeenliga utlysning
6. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen fram till extra årsmötet 3/4
8. Val av ordförande
9. Val av vice ordförande
10. Val av två ledamöter (fyllnadsval)
11. Övriga frågor
12. Extra årsmöte avslutats