Årsmöte 2016

OBS, Nytt datum och tid!
Varmt välkomna till Stolt i Lunds årsmöte 2016 som äger rum den 15/10 klockan 14:00 i Medborgarskolans lokaler.

Vi har noggrant gått igenom stadgarna och en förslagen revidering finns att läsa samt att ladda ner från vår hemsida, se länk längst ner.
Bekräfta också din närvaro genom att markera att ni ska delta på detta event.

Datum: 15.10.2016
Tid: 14:00
Plats: Medborgarskolan, Bangatan 6, Lund

Mötets öppnande
1. Val av mötesfunktionärer
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av två justerare tillika rösträknare
2. Justering av röstlängden
3. Mötets behöriga utlysande
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
6. Styrelsens ekonomiska berättelse för det gångna året, inkl resultatrapport
och balansrapport.
7. Revisorernas berättelse för det gångna året.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna året
9. Behandling av motioner och propositioner
10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året
11.Fastställande av medlemsavgift.
12. Fastställande av budget för det kommande året
13. Val av styrelse
a. Fastställande av antal platser i styrelsen
b. Val av ordföranden
c. Val av ledamöter
14. Val av en lekmannarevisor och en verksamhetsrevisor.
15. Val av valberedning, minst två (2) personer varav en (1) sammankallande.
16. Övriga frågor
Mötes avslutande